اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معادن روی ایران عملکرد منتهی به 1400/12/29

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 درمحل فرهنگسراي شبکه سبز زنجان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری نمود.

ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسيمين

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/30 درمحل سالن همايش ايرانيان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری نمود.

ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت صنعت روی زنگان

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 درمحل محل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید.

ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ملی سرب و روی ایران

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 1401/04/04 درمحل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران مربوط به عملکرد منتهی به 30 اسفند 1399 برگزار شد.

ادامه مطلب