افزایش 314 درصدی هلدینگ توسعه معادن روی ایران تصویب شد

Banner

افزایش 314 درصدی هلدینگ توسعه معادن روی ایران تصویب شد

مجمع عمومی فوق العاده هلدینگ در تاریخ 4 تیر 1402 با حضور اکثریت سهام داران برگزار گردید.
در این جلسه افزایش سرمایه ی 314 درصدی از محل سود انباشته که از طرف هیئت مدیره محترم پیشنهاد شده بود، مورد تصویب قرار گرفت.
هم چنین در این جلسه تعیین گردید که افزایش سرمایه تا قبل از مجمع عمومی سالیانه در سبد سهام داران گرامی ثبت گردد.