شركت سرمایه گذاری انديشه محوران

شركت انديشه محوران درتاريخ 31 شهریور 1377 تحت عنوان شركت به كارسهام زنجان و با هدف خريد و فروش سهام شركت توسعه معادن روي ايران 

يت‌هاي خود را به عنوان يك شركت سرمايه ‌گذاري ادامه داد. در آذر ماه 1381 نام شركت به سرمايه‌گذاري انديشه مهتر تغيير يافت و عمده فعاليت شركت در خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران متمركز گرديد. كاهش بازده بازار سرمايه در سال 1383 ومحدوديت سرمايه و منابع شركت موجب شد فعاليت شركت درهمان سال به طور كامل متوقف شود. فعاليت‌هاي شركت در سال 1384 از سرگرفته شد و نام شركت نيز به شركت سرمايه‌گذاري انديشه محوران تغيير يافت.

 

و نيز اداره امور سهام شركت اصلي تأسيس گرديد. در سال 1380 و به دنبال پذيرش شركت مادر در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، شركت به كار سهام با تغيير نام، فعال

موضوع فعالیت اصلی شرکت

 • خريدوفروش سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و ساير شركت‌ها.
 • خريد و فروش اوراق مشاركت، خريد و فروش ساير اوراق بهادار،
 • مشاركت و سرمايه‌گذاري در انواع شركت‌ها، مؤسسات، طرح‌ها و پروژه‌ها.
 • استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها، مؤسسات مالي اعتباري، صندوق‌هايقرض‌الحسنه و شركت‌هاي بيمه اعم از داخلي و خارجي در كليه موارد فوق.
 • اخذ نمايندگي از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي.

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 50 میلیون ریال منقسم به سهام 10.000 ریالی با نام تمام پرداخت شده بوده که طی پنج مرحله تا پایان سال 1392 به مبلغ 200 میلیارد ریال منقسم به سهام 10.000 ریالی با نام تمام پرداخت شده بالغ گردیده است.

چشم انداز، ماموریت، اهداف و راهبردها

 • قرارگرفتن در رأس هرم تصميم‌گيري جهت انجام پرو‍ژه‌هاي سرمایه‌گذاری گروه و مرجعيت جهت ارايه خدمات مشاوره سرمايه گذاري براي سايرين .
 • در اختيار گرفتن سهم بيشتري از بازار و ورود به ساير گروههاي صنايع بازار سرمايه باتوجه به شرايط محيطي و براساس استراتژي ها تعيين شده .
 • گسترش فعاليت‌ها در ارايه محصولات و خدمات جديد و مشاركت با ديگر مجموعه‌ها در تأسيس و اداره مؤسسات اقتصادي در حوزه بازار پول و سرمايه .
 • همكاري براي تقويت شركت‌هاي بورسي گروه و زمينه سازي جهت ورود بقيه شركتهاي گروه به بورس و فرابورس .
 • ورود به بازار سرمايه بعنوان يك شركت بورسي.
 • برقراری ارتباط یا سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بستر سازی برای تأمین مالی شرکت‌های گروه
 • استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی شرکت‌های گروه در بازار سرمایه کشور و یا خارج از کشور