اعضای هیئت مدیره

اعضاء هيئت مديره شرکت توسعه معادن روی ایران به شرح زیرمی باشد:

سمتنمایندهاعضای هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار(سهامی خاص)مهدی محمد خانی
نائب رئیس هیئت مدیرهشرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص)محمود عليمحمدي
عضو هیئت مدیرهشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)مجتبي مدرس زاده قندشتني
عضو هیئت مدیرهذوب روي بافق (سهامی خاص)روح اله رحماني فرد
عضو هیئت مدیرهشرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)محمود شهشهاني پور
مدیر عامل_محمود علی پور جدی