مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسيمين

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسيمين

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/18 در خصوص دعوت به مجمع راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/30 درمحل سالن همايش ايرانيان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری نمود.
در این مجمع سود نقدی هر سهم  2000 ریال تصویب شد.