مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت صنعت روی زنگان

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت صنعت روی زنگان

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 درمحل محل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید.