برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران

Banner

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران مربوط به عملکرد منتهی به 30 اسفند 1399 برگزار شد.

این مجمع با حضور حداکثری سهامداران و  مدیران ارشد هلدینگ در زمان از پیش اعلام شده به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . طبق مصوبه مجمع سود نقدی هر سهم 1000 ریال تعیین گردید.