مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معادن روی ایران عملکرد منتهی به 1400/12/29

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معادن روی ایران عملکرد منتهی به 1400/12/29

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 درمحل فرهنگسراي شبکه سبز زنجان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری نمود.

میزان سود نقدی هر سهم 3000 ریال تصویب گردید.