مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ملی سرب و روی ایران

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ملی سرب و روی ایران

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 1401/04/04 درمحل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید.