مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معادن روی ایران

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معادن روی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه معادن روی ایران راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/05/28 در مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار گردید.
سود نقدی هر سهم 1500 ریال تعیین گردید که از طریق سامانه سجام در تاریخ 6 آذر برای اشخصاص حقیقی و 28 آذر برای اشخاص حقوقی واریز می شود.