logo

سرمایه گذاری در شرکتها

Print Friendly

سرمایه‌گذاری در شرکتهای فعال در صنعت روی کشور و اداره تخصصی فعالیت‌ها از طریق ایجاد شرکتهای جدید، بخشی از استراتژی توسعه‌ای شرکت توسعه معادن روی ایران را تشکیل می‌دهد. در این راستا شرکت از همان ابتدای فعالیت، بخشی از منابع در اختیار خود را به این امر اختصاص داده است. ضرورت نظارت بر شرکتهای تابعه با عنایت به تأثیر آنها بر  EPS و نقدینگی شرکت توسعه معادن روی ایران موضوعی است که از همان ابتدا مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز با جدیت بیشتری مدنظر هیأت‌مدیره شرکت قرار دارد .

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت در پایان دوره مالی منتهی به 29اسفند90 می باشد.

borsi_483

gheyre borsi_482