نیروی انسانی

در دنیای امروز،نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، به سازمان معنا و مفهوم می بخشند و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند. رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جامعه و کشور، در گرو استفاده صحیح از سرمایه های انسانی است. یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه کشورها داشتن نیروی انسانی متعهد، توانمند و سخت کوش است. اگر جامعه ای از این مزیت رقابتی برخوردار نباشد به طور قطع نمی تواند به هدفهای مورد نظر خود دست یابد.

استراتژی های ارزش های انسانی

  •  تدوین استراتژی ارزش های انسانی: تدوین استراتژی ارزش های انسانی در هلدینگ توسعه معادن روی ایران به منظور مدیریت و اداره استراتژیک پایدار، با ارزش ترین دارائی‌های شرکت، یعنی کارکنانی که در هلدینگ کار می کنند و منفرداً در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف کمک می کنند.
  •  سیستم اطلاعات ارزش های انسانی:با استفاده از پایگاههای داده اطلاعات در ارتباط با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان (بهسازی، آموزش، استخدام، ارزشیابی، ارتقاء و….) در خصوص مدیریت منابع انسانی فراهم می سازد.
  •  تدوین شرح شغل و شرایط احراز:تدوین شرح شغل و شرایط احراز مشاغل در سازمان این کمک را به مدیران می کند که بتوانند برنامه ریزی دقیقی در جابجایی، ارتقاء و سیاستگذاری جذب در سازمان را داشته باشد.
  •  تدوین و ابلاغ آئین نامه‌ها:تدوین و ابلاغ آئین نامه‌ها ی مورد نیاز ارزش های انسانی در هلدینگ (مرخصی، ماموریت داخلی و خارجی، امور رفاهی، کارانه و …  )
  •  ارزیابی عملکرد:اجرائی نمودن سیستم ارزشیابی عملکرد در هلدینگ به منظور استفاده در طرح کارانه، ادامه همکاری در گروه و…
  •  اجرای نظام پیشنهادات در هلدینگ.
  •  اجرای نظام آراستگی محیط (5s) در هلدینگ.
  •  نیاز سنجی آموزشی در گروه و بر اساس آن برنامه ریزی آموزشی در کلیه رده‌های سازمانی.
  •  تشکیل کمیته HSE(جهت مشاوره و نظارت بر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در هلدینگ.