logo
  • سپتامبر 30, 2020

بازدید مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران از شرکت های تابعه

جناب آقای مهندس جدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران با حضور در شرکت های کالسیمین، ملی سرب و وروی ایران، فرآوری مواد معدنی ایران، صنعت روی زنگان، اسیدسازان زنجان، آلفا ماشین پویا و معدن کاران انگوران با تشکر از تلاش های مدیران و همکاران این مجموعه ها در جریان روند فعالیت های شرکت و موارد مورد نیاز به بررسی شرکت ها قرار گرفتند.