انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی سرب و روی

Banner

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی سرب و روی

مدیرعامل جدید شرکت ملی سرب و روی ایران انتخاب گردید. روز 24 مهر طی مراسم معارفه آقای مهندس یاسر دهقان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت منصوب شدند.
ایشان پیش از این مدیرعامل شرکت کاتالیست پارسیان بودند.