معارفه مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی ایران

Banner

معارفه مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی ایران

مدیر عامل جدید شرکت ملی سرب و روی ایران معرفی گردید. آقای مهندس سلطانیانی طی حکمی از سوی مدیر عامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی سرب و روی ایران معرفی گردید.
ایشان در ادوار گذشته مدیرعامل شرکت صنعت روی زنگان بوده اند.