معارفه آقای مهندس حسینعلی به عنوان مدیر کارخانه روی شرکت ملی سرب و روی ایران

Banner

معارفه آقای مهندس حسینعلی به عنوان مدیر کارخانه روی شرکت ملی سرب و روی ایران

در جلسه ای که روز دوشنبه 29 شهریور برگزار شد آقای مهندس حسینعلی با حکمی از سوی هیئت مدیره به عنوان مدیر کارخانه روی شرکت ملی سرب و روی ایران معارفه گردید.