بازدید رییس هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران از پیشرفت های شرکت های زیرمجموعه

Banner

بازدید رییس هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران از پیشرفت های شرکت های زیرمجموعه

وی با حضور در شرکت اسید سازان زنجان نیز از وضعیت شرکت پس از اورهال اخیر بازدید و از زحمات مدیر عامل و کارکنان شرکت تقدیر و تشکر نمودند.
هم چنین جناب آقای مهندس محمدخانی در شرکت کاتالیست پارسیان از روند احداث سوله جدید که در راستای طرح افزایش تولید مجموعه و ساختمان اداری که به منظور بهبود هر چه بیشتر رفاه حال پرسنل شرکت می باشد بازدید کردند.
هم چنین با حضور و بررسی موارد لازم در جریان وضعیت تولید شرکت ملی سرب وروی ایران نیز قرار گرفتند.