برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت اسیدسازان زنجان

Banner

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت اسیدسازان زنجان

هم چنین در این مراسم از زحمات جناب آقای مهندس غیرتمند در مدت 7 سال مدیریت ایشان در شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد.