مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران - تابستان 1400