logo
  • 17 مهر, 1397

برگزاری اولین جلسه شورای مدیران گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران

05-min

Print Friendly

جلسه پیرامون عملکردمالی و تولیدی 6 ماهه مدیران عامل برگزار گردید و پس از جمع بندی و ارزیابی کلی توسط مدیرعامل هلدینگ مقرر گردید، شرکتها با تلاش ، پشتکار و همکاری یکدیگر به روند هر چه بیشترتولید در کارخانجات اقدام نمایند.

 

11-min

04-min